Selecteer een pagina
 

 

Laatste update: 13 december 2017

 

 

Bittiq B.V. is gevestigd op Maliebaan 29-33, 3581 CC, Utrecht, Nederland.

 

Bittiq B.V. is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69249415. Het BTW-nummer is NL857801831B01.

 

Lees deze gebruiksovereenkomst (de “Overeenkomst”) zorgvuldig door. Door de App (zoals hieronder gedefinieerd) te gebruiken, gaat u akkoord met deze Overeenkomst.

 

Deze Overeenkomst is tussen u en Bittiq B.V. (“Bittiq” of “wij” of “we” of “ons”) en omvat uw gebruik van (inclusief iedere vorm van toegang tot) de Bittiq App (alsmede alle producten en diensten hierin, en opvolgende app(s), hierna genoemd de “App”).

 

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE APP, GEEFT U AAN DAT JE DE WETTELIJKE MINIMUMLEEFTIJD HEBT OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN.

 

 

 1. Beschrijving van de app

De App is een financiële app die alleen bedoeld is voor algemene informatie doeleinden.

 

De dienst die door Bittiq wordt aangeboden, bestaat (beknopt en voornamelijk) uit de koppeling met de bankrekening van de gebruiker, het financiële overzicht, de mogelijkheid om abonnementen van de gebruiker op te zeggen of over te stappen op verzoek van de gebruiker.

 

De App geeft op geen enkele manier financieel, beleggings-, juridisch, accounting, belasting- of iedere andere vorm van advies. U dient de App niet te gebruiken bij het nemen van beslissingen over financiën, investeringen, juridische onderwerpen, accounting, belastingen of andere onderwerpen

 

Hoe u de informatie die wordt gepresenteerd in de App interpreteert is uw persoonlijke verantwoordelijkheid. We raden u aan om een financieel, beleggings-, juridisch, accounting of belastingadviseur raad te plegen voor deze zaken. Weest u zich er daarnaast van bewust dat niets dat beschikbaar is via de App een aanbod tot de verkoop, of een advies tot koop, van enig financieel product is, noch enige inhoud gebruikt dient te worden als basis voor beleggings- of andere financiële beslissingen.

 

 

 1. Licentierechten

De App wordt gelicentieerd (niet verkocht) aan eindgebruikers. Onder voorwaarde van uw nakoming van deze Overeenkomst, en alleen voor zo lang als het gebruik van de app u door Bittiq is toegestaan, staan we u hierbij toe om, op een beperkte, niet-exclusieve, herroepelijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare basis, de App te installeren en te gebruiken op uw mobiele apparaat, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Als u een van de voorwaarden in deze Overeenkomst overtreedt, moet u direct stoppen met het gebruiken van de App en deze verwijderen (lees: de-installeren en verwijderen) van uw mobiele apparaat.

 

 1. Kosten van de app en gebruikskosten

De App is gratis te downloaden en kosteloos te gebruiken. In de toekomst kan voor extra functionaliteiten een vergoeding worden gevraagd. Bittiq zal u tijdig op de hoogte stellen wanneer voor bepaalde functionaliteiten een vergoeding zal worden gevraagd.

 

 

 1. Bittiq’s eigendomsrechten

Bittiq is eigenaar van de App, die beschermd is door eigendomsrechten en -wetten. Onze handelsnamen en handelsmerken omvatten alle gerelateerde logo’s. Alle handelsnamen, handelsmerken en logo’s waar wij geen eigenaar van zijn en die gebruikt worden in de App zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. U mag onze handelsnamen, handelsmerken en logo’s niet gebruiken voor enig product of dienst die niet van ons is of op enige manier gebruiken die verwarring kan veroorzaken. Niets dat in de App wordt weergegeven moet worden opgevat als het geven van enig rechten om handelsnamen, handelsmerken of logo’s te gebruiken.

 

 

 1. Materialen en links van derden

Bepaalde functionaliteiten van de App bieden toegang tot of links naar informatie, producten, diensten of andere materialen die door derden (“Third Party Materials”) beschikbaar zijn gesteld.

 

We hebben geen controle over, noch onderschrijven we, noch zijn we verantwoordelijk voor, enige Third Party Materials, inclusief de correctheid, geldigheid, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit, rechtmatigheid, nut of veiligheid van Third Party Materials, of enig intellectueel eigendom hierin. Bepaalde Third Party Materials kunnen, onder andere incorrect, misleidend of bedrieglijk zijn. Niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als een garantie door Bittiq met betrekking tot enige Third Party Materials. We hebben geen verplichting tot het monitoren van Third Party Materials, en we behouden het recht tot het blokkeren of ontoegankelijk maken van enige Third Party Materials (geheel of gedeeltelijk) via de App op ieder moment. Daarnaast impliceert de beschikbaarheid van enige Third Party Materials via de app geen goedkeuring van, of onze affiliatie met, enige aanbieder van zulke Third Party Materials, noch creëert zulke beschikbaarheid enige vorm van wettelijke overeenkomst tussen u en de aanbieder.

 

UW GEBRUIK VAN THIRD PARTY MATERIALS IS TEN ALLE TIJDEN OP UW EIGEN RISICO EN IS ONDERHEVIG AAN ALLE AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ZULKE THIRD PARTY MATERIALS (ZOALS DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF PRIVACY POLICIES VAN DE AANBIEDERS VAN ZULKE THIRD PARTIES MATERIALS).

 

 

 1. Privacy

De informatie die u deelt met Bittiq via de App wordt behandeld volgens Bittiq’s privacy policy, te vinden op bittiq.com/privacy (de “Privacy Policy”). U garandeert dat alle informatie die u geeft in relatie tot de App correct en volledig is en blijft, en dat u de informatie bijwerkt wanneer nodig.

 

 

 1. Gedragsregels met betrekking tot de app

Met betrekking tot de App, zult u niet:

 

 1. Posten, overbrengen of op andere wijze beschikbaar maken van iedere vorm van materiaal dat kan worden opgevat als: (a) bedreigend, storend, neerbuigend, haatvol, intimiderend, of op andere wijze disrespectvol jegens de rechten en waardigheid van anderen; (b) lasterlijk, frauduleus of anderszins schandelijk; (c) obsceen, onschuldig, pornografisch of anderszins aanstootgevend; of (d) beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, recht van publiciteit of privacy of enig ander eigendomsrecht, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar.
 2. Posten, overbrengen of op andere wijze beschikbaar maken via of door middel van de app, een virus, worm, Trojaans paard, Easter egg, time bomb, spyware, of andere computer code, bestand of programma dat in potentie gevaarlijk of invasief is, of bedoeld om de werking te beschadigen of over te nemen, of het monitoren van het gebruik van hardware, software of apparatuur.
 3. De App gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor doelen die frauduleus of op andere wijze onrechtmatig of onwettig zijn.
 4. Verzamelen van informatie over de gebruikers van de App.
 5. Belemmeren of storen van de werking van de App of de server of netwerken die de App beschikbaar maken, inclusief het hacken of schenden van enig deel van de App; of het overtreden van procedures of beleid van zulke servers of netwerken.
 6. Beperken of inperken van anderen bij het gebruik van de App.
 7. Herproduceren, modificeren, aanpassen, vertalen, afleidingen maken, verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, timesharen, distribueren of op andere wijze enig deel (of gebruik) van de App exploiteren tenzij met Bittiq’s uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
 8. Reverse engineering van delen van de App.
 9. Verwijderen van enig copyright, handelsmerk of andere aanduiding van eigendomsrechten uit de App.
 10. Namaken van enig deel van de App, of op andere wijze enig deel van de app onderbrengen in een ander product of dienst, zonder Bittiq’s uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
 11. Systematisch downloaden en opslaan van App content.
 12. Gebruiken maken van methodes om data te scrapen, te minen of op andere wijze App content vergaren.

 

 

 1. Producten en diensten aangeboden via de App

De App kan lijsten, beschrijvingen en afbeeldingen van goederen of diensten of gerelateerde coupons of kortingen (gezamenlijk, “Product” of “Producten”) beschikbaar maken, alsmede referenties en links naar Producten. Zulke Producten kunnen beschikbaar worden gemaakt voor ieder doel, inclusief algemene informatie doeleinden. De beschikbaarheid via de App van lijsten, beschrijvingen of afbeeldingen van een Product, impliceert niet onze goedkeuring van zulk een Product of affiliatie met de aanbieder van zulk een Product. We geven geen garanties over de volledigheid, correctheid, betrouwbaarheid, geldigheid of tijdigheid van zulke lijsten, beschrijvingen of afbeeldingen (inclusief kenmerken, specificaties en prijzen hierin vastgelegd). Zulke informatie en de beschikbaarheid van enig Product (inclusief de geldigheid van enige coupon of korting) is ten alle tijden onderhevig aan verandering zonder aankondiging. Het is uw verantwoordelijkheid om bekend te zijn met en te voldoen aan alle van toepassing zijnde lokale en buitenlandse wetgeving (inclusief minimumleeftijd vereisten) met betrekking tot het bezit, gebruik en verkoop van ieder Product.

 

BEPAALDE PRODUCTEN ZIJN BESHIKBAAR GEMAAKT DOOR DERDEN EN NIET DOOR BITTIQ. WE NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT VAN DERDEN, ZOALS VERDER BESCHREVEN IN SECTIE 16.

 

 

 1. Toestemming voor interactie met derde partijen

Bittiq gebruikt functionaliteiten en diensten van derde partijen zoals: Daisycon en Saltedge – Salt Edge Customer Data API & Serices. Met betrekking tot Saltedge gaat u akkoord met hun Gebruiksvoorwaarden. De Saltedge gebruiksvoorwaarden zijn geen vervanging van de voorwaarden in deze overeenkomst. Door akkoord te gaan, accepteert u dat er gebruiksvoorwaarden of privacy voorwaarden van toepassing zijn voor het gebruik van diensten van derden.

 

Door het gebruiken van de App en na het indienen van een verzoek daartoe, geeft u toestemming om aanbiedingen gepresenteerd te krijgen van één of meerdere derde partijen en relevante mededelingen. U gaat ermee akkoord dat derde partijen uw informatie kunnen verwerken en elektronisch met u in contact komen. De derde partijen kunnen u ook elektronische berichten sturen met betrekking tot hun interacties en transacties. Mededelingen kunnen door de derde partij geleverd worden via, of beschikbaar worden gemaakt op de websites van de derde partij.

 

Om geen meldingen van derden te ontvangen kunt u ervoor kiezen geen verzoek te doen (opt out). Een verzoek om aanbiedingen van derden te ontvangen is een eenmalige actie en kan niet worden ingetrokken. Neem rechtstreeks contact op met de derde partij als u uw elektronische toestemming wenst in te trekken. Als u besluit uw elektronische toestemming van de derde te onttrekken, wordt de juridische effectiviteit, de geldigheid en de afdwingbaarheid van de elektronische informatie die op grond van deze toestemming is verstrekt, niet aangetast.

 

Alleen voor het opzeggen van een dienst, zal Bittiq een verzoek versturen naar de aanbieder van de dienst uit naam van de verzoekende gebruiker. In dit geval kunnen persoonsgegevens van de gebruiker door Bittiq gedeeld worden met de aanbieder.

 

 

 1. Transacties

De App biedt de mogelijkheid transacties aan te gaan met derde partijen, inclusief transacties met betrekking tot Producten aangeboden door derde partijen en andere Third Party Materials.

 

IEDER ZULKE TRANSACTIES ZIJN UITSLUITEND TUSSEN U EN DE BETREFFENDE DERDE PARTIJ; BITTIQ NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DEZE TRANSACTIES, WAARONDER HET VERWERKEN VAN BETALINGEN VOOR DEZE TRANSACTIES.

 

 

 1. Aanwijzing als tussenpersoon

Door gebruik te maken van de App, autoriseert u Bittiq om, onderhevig aan onze Privacy Policy, persoonsgegevens en informatie over alle gelinkte accounts in de App (“Financiële Informatie”) te verkrijgen van de financiële instelling die deze gelinkte accounts beheert en/of van andere third-party websites, databases en andere diensten, voor het doel van het bieden van de App en gerelateerde diensten aan u.

 

Voor de doeleinden van deze Overeenkomst, en uitsluitend voor doeleinden van het bieden van de App en gerelateerde diensten aan u, stelt u Bittiq aan als tussenpersoon om toegang te zoeken tot third party websites, databases en andere diensten, en om Financiële Informatie in te zien, op te halen en te gebruiken, en u geeft Bittiq de volledige macht en autoriteit om te doen en uit te voeren al wat noodzakelijk is met betrekking tot zulke activiteiten.

 

Als een verzoek om op te zeggen of over te stappen van aanbieder via de App is gedaan, zal Bittiq zijn uiterste best doen om de aanbieder van de service namens u te contacten en uw wens tot opzegging van het contract duidelijk te maken, of het contract vervangen door een nieuwe.

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat wanneer we Financiële Informatie inzien, ophalen en gebruiken, we opereren als uw agent, en niet als de agent van of namens de derde partij waarvan we Financiële Informatie inzien of aan wie we Financiële Informatie verstrekken. We zijn niet verplicht Financiële Informatie te onderzoeken voor enig doel, zoals op correctheid of rechtmatigheid. U gaat ermee akkoord dat andere derde partijen gerechtigd zijn om te vertrouwen op de eerdere autorisatie en aanstelling door u. Tussen Bittiq en onze third-party service providers, geldt Bittiq als eigenaar van de Financiële Informatie.

 

 

 1. Registratie

U dient zich mogelijk te registreren om gebruik te maken van de gehele of deel van de App. We mogen u weigeren, of eisen dat u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie die u heeft opgegeven tijden registratie verandert. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn uitsluitend voor uw eigen gebruiken en moeten vertrouwelijk blijven; u, en niet Bittiq, bent verantwoordelijk voor gebruik en misbruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord, en u moet ons direct op de hoogte stellen van schending van vertrouwelijkheid of onrechtmatig gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord, of van uw App account.

 

 1. Gebruiksbeperkingen

De Bittiq app is alleen beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar en ouder.

 

 1. Ontkoppelen

U kunt iedere account die u gekoppeld heeft in de App op ieder moment ontkoppelen door een email te sturen naar support@bittiq.com, waarbij u in de onderwerpsregel aangeeft dat u Bittiq wilt ontkoppelen van uw bankrekening.

 

 1. Profielen en forums

App gebruikers kunnen bepaalde materialen (genoemd een “Submission”) beschikbaar maken via of met betrekking tot de App, waaronder op profiel pagina’s of via de interactieve diensten van de App, zoals message boards en andere fora, en chatten, reageren en andere berichten functionaliteiten. Bittiq heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik (waaronder iedere vorm van distributie) van Submissions door enige derde partij.

 

ALS U BESLUIT OM PERSOONSGEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE OPENBAAR TE MAKEN VIA DE APP, DOET U DAT OP EIGEN RISICO.

 

 

 1. Toezicht

We kunnen (maar hebben geen verplichting tot) toezicht houden op, evalueren, aanpassen of verwijderen van Submissions voor of nadat zij verschijnen in de App, alsmede uw toegang tot en gebruik van de app analyseren. We kunnen deze informatie over uw gebruik van de App, en de omstandigheden rondom dit gebruik, openbaar maken, aan iedereen voor iedere reden of doeleinde.

 

 1. Mogelijke incorrectheid van de App

Het saldo dat wordt weergegeven komt mogelijk niet overeen met dat wat in uw internet bankieren en/of mobiel bankieren wordt weergegeven. Als het niet overeenkomt, is het saldo in uw internet bankieren en/of mobiel bankieren het juiste getal.

 

 1. Veiligheid

We proberen de tijdigheid, integriteit en veiligheid van de App te waarborgen, maar we kunnen niet garanderen dat de App ten alle tijden up-to-date, volledig, correct of veilig is, of dat toegang tot de App zonder onderbreking zal zijn. De App kan incorrectheden, fouten en materialen bevatten die deze in conflict zijn met deze overeenkomst of deze schenden. Daarnaast kunnen derde partijen ongeautoriseerde aanpassingen aan de App doen. Als u een dergelijke aanpassing tegenkomt, neem dan contact op met ons via support@bittiq.com met een beschrijving van de aanpassing en de locatie in de App.

 

 1. Aansprakelijkheid

Bittiq is niet verantwoordelijk voor (gevolg)schade veroorzaakt door het gebruik van de App. We zijn, bijvoorbeeld, niet verantwoordelijk wanneer informatie in de App incorrect of incompleet blijkt te zijn. U stelt Bittiq schadeloos tegen enige third-party claims met betrekking tot (het gebruik van) enige van onze diensten.

 

 1. Contact

Neem contact op met Bittiq via email op support@bittiq.com.

 

 

 1. Aanpassingen

We kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd aanpassen door u op de hoogte te stellen van deze veranderingen via alle redelijke middelen, waaronder het posten van een herziene Overeenkomst in de App of op Bittiq’s website. Ieder van deze aanpassingen zal niet van toepassing zijn op enig conflict tussen u en ons wat eerder is ontstaan dan de datum waarop we de herziene Overeenkomst waar deze veranderingen in staan hebben gepost of u op andere wijze van deze veranderingen op de hoogte hebben gesteld.

 

Uw gebruik van de App na aanpassing van deze Overeenkomst impliceert uw instemming met deze aanpassingen. De “Laatst update” legenda bovenaan geeft aan wanneer deze Overeenkomst het laatst was aangepast. We kunnen, op ieder moment en zonder aansprakelijkheid, alles of enig deel van de App (waaronder toegang tot de App via third-party links) veranderen of stopzetten.

 

 

 1. Beëindiging van de dienst

U kunt deze Overeenkomst op ieder moment stopzetten door een email te sturen naar support@bittiq.com.

 

Bittiq houdt het recht uw toegang tot de App te beperken, schorsen, of beëindigen. We zijn ook gerechtigd om dit te doen wanneer u zich niet aan deze Overeenkomst houdt.

 

 

 1. Jurisdictie

Deze Overeenkomst valt donder de wetten van Nederland. Enige gebruik van de App of zulke producten en diensten moeten zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, regels en regelgeving van Nederland.

 

Enig conflict dat voorkomt uit of met betrekking tot deze Overeenkomst, zal worden behandeld door de rechtbank in Utrecht, Nederland, welke de exclusieve jurisdictie heeft met betrekking tot dit conflict.